Tatari Faran: the Language of Fara


McGuffey Primer

Jataran jiras te'

Picture of a Cat and a Mouse

kauhi sei.

tsukis sa.

kauhi sei tsukis sa ei.

tsukis sa kauhi si'ei.

Jataran bunas te'

Picture of a Cat catching a Mouse

kauhi kei tasa tsukis na busai.

tsukis sa aipam fia nei inui.

fia nei kuini kauhi sei dakat.

kauhi sei aipam tsukis na inui.

Jataran di'as te'

Picture of Fia and Natua

fia sei natua sa ei.

fia nei bana pikin sei ikat.

natua na mena tuapa' sa jujut.

sakat epan fia kei natua na.

Jataran ni'as te'

Picture of a Man and a Boy

samat sa jibin sa ei.

samat sa bumei utu'. jibin sa pamra asu.

samat na mena tuapa' sa jujut.

jibin sa bana tibun so ikat.

Jataran pikas te' itumain

kauhi sei tsukis sa ei pamra asu.

fia sei bumei utu'.

tsukis sa aipam natua na inui.

fia kei jibin na sakat epan ta?

samat sa jibin sa ei.

samat sa mena tibun so jujut.

jibin na bana pikin sei ikat.

fia nei tuapa' sa bana ta?

fia nei bana tuapa' sa pikin si'ei ikat.


Last modified: Mar 2005

Valid XHTML 1.1