Tatari Faran: the Language of Fara


McGuffey Primer

Jataran jiras te' (Lesson I)

Picture of a Cat and a Mouse

kauhi sei.
Cat.

tsukis sa.
Mouse.

kauhi sei tsukis sa ei.
Cat and mouse.

tsukis sa kauhi si'ei.
Mouse and cat.

Jataran bunas te' (Lesson II)

Picture of a Cat catching a Mouse

kauhi kei tasa tsukis na busai.
A cat catches a mouse.

tsukis sa aipam fia nei inui.
A mouse chases Fia.

fia nei kuini kauhi sei dakat.
Fia owns a cat.

kauhi sei aipam tsukis na inui.
The cat chases the mouse.

Jataran di'as te' (Lesson III)

Picture of Fia and Natua

fia sei natua sa ei.
Fia and Natua.

fia nei bana pikin sei ikat.
Fia holds a fan.

natua na mena tuapa' sa jujut.
Natua is wearing a turban.

sakat epan fia kei natua na.
Fia can fan Natua.

Jataran ni'as te' (Lesson IV)

Picture of a Man and a Boy

samat sa jibin sa ei.
Man and boy.

samat sa bumei utu'. jibin sa pamra asu.
The man sits. The boy runs.

samat na mena tuapa' sa jujut.
The man is wearing a turban.

jibin sa bana tibun so ikat.
The boy is carrying a bowl.

Jataran pikas te' itumain (Lesson V—Review)

kauhi sei tsukis sa ei pamra asu.
The cat and the mouse run.

fia sei bumei utu'.
Fia sits.

tsukis sa aipam natua na inui.
The mouse chases Natua.

fia kei jibin na sakat epan ta?
Can Fia fan the boy?

samat sa jibin sa ei.
Man and boy.

samat sa mena tibun so jujut.
The man is wearing a bowl.

jibin na bana pikin sei ikat.
The boy carries a fan.

fia nei tuapa' sa bana ta?
Is Fia wearing a turban?

fia nei bana tuapa' sa pikin si'ei ikat.
Fia carries a turban and a fan.


Last modified: Mar 2005

Valid XHTML 1.1